Historie školství na Novorychnovsku

Až do Bílé hory bylo školství svázáno především s městským prostředím. Kromě Pelhřimova, kde byla již v době předhusitské, existovaly v 16. století školy v Červené Řečici, Horní Cerekvi a v Novém Rychnově. Rozšiřování počtu škol prosazovala katolická církev. Kde byla zřízena fara, měla působit i škola. Vedle náboženství bylo základem výuky trivium, tedy nabytí základních znalostí čtení, psaní a počítání. Všichni učitelé byli povinni skládát odborné zkoušky. Hmotné zabezpečení učitelů se lišilo. Snad nejlépe zabezpečené učitelské místo na Pelhřimovsku bylo - v protikladu k nevalným výsledkům zdejší školy - v Novém Rychnově, kde v roce 1788 pobíral učitel na penězích i v naturáliích roční příjem v hodnotě 89 zlatých 1 krejcar. V Rynárci 25 zlatých, 30 krejcarů, v Pelhřimově 60 zlatých, 33 krejcarů. Základem dobrého postavení novorychnovského učitele byl deputát od vrchnosti v celkové hodnotě 40 zlatých, 16 krejcarů. Tuto částku dostával v naturáliích: 8 strychů žita, 2 sudy piva, 5 čtvrtí patoku, 5 sáhů dřeva, pro pomocníka pole o výměře 5 strychů /1 strych dutý = 94 l, čtvrť asi 6 l, 1 strych plošný asi 0,3 ha, 1 sud piva asi 2,5 hl, 1 sáh přibližně 2 - 3 m kubické/.

Příspěvek od státu byl 6 zlatých, služba při kostele činila 23 zlatých, 13 krejcarů, od poddaných a žáků dostal naturálie v hodnotě 19 zlatých, 32 krejcarů. Jednou ze základních myšlenek školního tereziánského řádu bylo zavedení povinné školní docházky pro děti ve věku od 6 do 12 let. Pelhřimovsko patřilo k oblastem s velmi nízkou školní docházkou.

V roce 1790 uvádí pelhřimovský vikář tyto údaje o školách na panství Nový Rychnov:

Nový Rychnov

Rynárec

Mezná

Na Křemešníku vyučoval tamní kaplan. Péče církve o školství byla významným přínosem jejího působení. Byl to však stát, který od vydání tereziánského řádu stále více podněcoval rozvoj sítě škol.

(Vybráno z práce ředitele pelhřimovského archivu Z. Martínka, Vlast.sborník 2/91)

Zpracovala Jaroslava Valentová

Created by T.K. & M.F. © 2014 - 2016 | Přihlásit