Poskytování informací

Povinně zveřejňované informace o obci Nový Rychnov dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 442/2006 Sb.

 1. Název

  Městys Nový Rychnov

 2. Důvod a způsob založení

  Městys Nový Rychnov jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.

  Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

  Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy. V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

 3. Organizační struktura

  • starosta městyse
  • místostarosta městyse
  • zastupitelstvo městyse – 11 členů
  • kontrolní výbor – 3 členové
  • finanční výbor – 3 členové
  • obecní úřad – 2 zaměstnanci
  • příspěvkové organizace zřizované obcí:
   • Základní škola Nový Rychnov, okres Pelhřimov
   • Mateřská škola Nový Rychnov, okres Pelhřimov
  • organizační složky zřizované obcí:
   • jednotka SDH Nový Rychnov
   • jednotka SDH Sázava
   • jednotka SDH Čejkov
   • jednotka SDH Řeženčice
   • Obecní knihovna v Novém Rychnově
   • Místní knihovna v Sázavě
   • Místní knihovna v Čejkově
 4. Kontaktní spojení

  1. Kontaktní poštovní adresa

   Městys Nový Rychnov
   Nový Rychnov č. p. 87
   394 04 Nový Rychnov

  2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

   Úřad městyse Nový Rychnov
   Nový Rychnov č. p. 87
   394 04 Nový Rychnov

  3. Úřední hodiny

   pondělí: 7,00 – 12,00; 12,30 – 17,00
   středa: 7,00 – 12,00; 12,30 – 17,00

  4. Telefonní čísla

   www.novyrychnov.cz

  5. Čísla faxu

   městys nemá zřízenou faxovou linku

  6. Adresa internetové stránky

   www.novyrychnov.cz

  7. Adresa e-podatelny

  8. Další elektronické adresy

   datová schránka ID: hxjbcc7

 5. Případné platby lze poukázat

  bankovní účet u FIO banka a. s. číslo 2700064047/2010
  platby v hotovosti lze uhradit na pokladně úřadu městyse v úředních hodinách

 6. Identifikační číslo

  00248738

 7. Daňové identifikační číslo

  CZ00248738

 8. Dokumenty

  1. Seznamy hlavních dokumentů

   územní plán městyse
   střednědobý výhled rozpočtu městyse
   rozpočet městyse
   povodňový plán
   strategický plán rozvoje městyse
   závěrečný účet městyse
   hlavní dokumenty jsou dostupné v elektronické podobě na www.novyrychnov.cz

  2. Rozpočet

   stránka s rozpočty

 9. Žádosti o informace

  Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu úřadu městyse dle bodu 4.1, za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu městyse dle bodu 4.7 nebo do datové schránky městyse dle bodu 4.8

 10. Příjem žádostí o dalších podání

  Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na úřadu městyse v úředních hodinách.

  Písemné podněty je třeba adresovat na adresu úřadu městyse dle bodu 4.1.

  Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu městyse dle bodu 4.7 nebo do datové schránky městyse dle bodu 4.8

 11. Opravné prostředky

  Proti rozhodnutí městyse, jako povinného subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, kterým městys odmítl poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb.

 12. Formuláře

  Formuláře, kterými se lze obracet na městys jsou dostupné k doptání u pracovníka podatelny úřadu městyse v úředních hodinách.

 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

  https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

 14. Předpisy

  1. Nejdůležitější používané předpisy

   Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
   Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
   zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
   zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
   zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
   zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
   zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
   úplné znění všech právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

  2. Vydané právní předpisy

   právní předpisy městyse jsou dostupné na internetových stránkách městyse

 15. Úhrady za poskytování informací

  1. Sazebník úhrad za poskytování informací

   Sazebník je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
   poskytování informací

  2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

   Žádná usnesení vydaná dle ustanovení § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb. nebyla dosud přijata.

 16. Licenční smlouvy

  1. Vzory licenčních smluv

   Vzor licenční smlouvy je dostupný na vyžádání u pracovníka podatelny městyse.

  2. Výhradní licence

   Městys nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence

 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. jsou dostupné na stránce poskytování informací

Soubor bude navždy smazán. Chcete pokračovat?

Created by T.K. & M.F. © 2014 - 2016 | Přihlásit