Ze zákona povinné informace

Povinné položky podle Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

1) Úplný oficiální název povinného subjektu

Městys Nový Rychnov
Nový Rychnov č.p. 87
394 04 Nový Rychnov
IČ: 00248738
DIČ: CZ00248738

úřední dny a hodiny
pondělí a středa 7.30 - 17.00 hodin
polední pauza 12.00 - 12:30 hodin

2) Důvod a způsob založení povinného subjektu

Právním základem současného postavení městyse Nový Rychnov je ústava ČR, hlava sedmá a zákon č.128/2000 Sb., o obcích.

Městys Nový Rychnov je územním samosprávným společenstvím občanů, které má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

Městys Nový Rychnov vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3) Popis organizační struktury povinného subjektu

Orgány Městyse Nový Rychnov jsou:

4) Kontaktní poštovní adresa, tel./fax, e-mail, www.stránky

Úřad městyse Nový Rychnov, Nový Rychnov č.p. 87, 394 04 Nový Rychnov

telefon (IP telefonie): 565 392 359, 565 392 065, 561 110 769
e-mail: ourychnov@seznam.cz
www: www.novyrychnov.cz

5) Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s.: číslo účtu 0622156309/0800
FIO banka a.s.: číslo účtu 2700064047/2010

6) Identifikační číslo

CZ00248738

7) Daňové identifikační číslo

DIČ: CZ00248738

8) Údaje o schváleném rozpočtu

Podrobný a aktuální tabulkový rozbor finančního hospodaření obce je zveřejněn na www stránkách městyse.

9) Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace

  1. Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel úřad městyse - podatelna
  2. Žádost musí splňovat náležitosti podle § 14 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  3. Žádost je postoupena kompetentnímu a pověřenému odboru nebo pracovníkovi, který posoudí obsah žádosti a postupuje dále podle odst.3 až odst.5 § 14 zákona č.106/1999 Sb., o čemž pořídí záznam
  4. Pokud je žádosti v plné míře vyhověno, pověřený odbor nebo kompetentní pracovník o tom vyrozumí žadatele a informuje o tom starostu městyse
  5. V případě, že žádosti nebude vyhověno, byť i jen z části, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti úřad městyse rozhodnutí, které má náležitosti podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád.

10) Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě na adresy uvedené v bodě 4).

11) Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu

Proti rozhodnutí povinného subjektu může žadatel podat odvolání

Lhůty pro odvolání se řídí § 16 zákona č.500/2004 Sb., správní řád.

12) Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje

Všechny uvedené právní předpisy jsou k dispozici k nahlédnutí v úřední dny a hodiny v kanceláři starosty městyse.

13) Sazebník úhrad za poskytování informací

14) Výroční zpráva za předchozí kalendářní rok o činnosti povinného subjektu v oblasti poskytování informací

Výroční zprávu vypracovává starosta městyse vždy nejpozději do 1.března následujícího roku, a to v součinnosti se všemi pracovníky úřadu, kterou zveřejní na úřední desce, v místním tisku a na www stránkách městyse.

Created by T.K. & M.F. © 2014 - 2016 | Přihlásit