Správní poplatky

2a Nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin 20Kč za 1 událost církve, jde-li o matriky jimi vedené do 31.12.1949
2d Ohlášení změny místa trvalého pobytu 50Kč osoba mladší 15 let
3a Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, registrů, rejstříků, knih, záznamů, evidencí, listin nebo písemného či obrazového materiálu, sdělení o negativním nálezu 50Kč/str.
40Kč/disketa
80Kč/CD
15Kč/kopie
osvobozeny jsou některé společnosti (vyjmenovány v zákoně)
3b Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu 100Kč vydání 1. stejnopisu
4 Ověření stejnopisu, opisu, kopie, výpisu nebo fotokopie z úředních spisů, registrů, rejstříků, knih, záznamů, evidencí, listin nebo písemného či obrazového materiálu 30,- za započatou stránku osvobozeny jsou některé společnosti (vyjmenovány v zákoně)
5a Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu 30Kč osvobozeny jsou některé společnosti (vyjmenovány v zákoně) a osoby ZTP/P
8a Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství ČR 100Kč při vydání 1. obč. průkazu
10a Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Restříku trestů 50Kč

Created by T.K. & M.F. © 2014 - 2016 | Přihlásit