Úřední sdělení

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, patří mezi základní informační systémy veřejné správy a jeho účelem je zpracovávání údajů o obyvatelích České republiky, např. shromažďování a uchovávání těchto údajů a jejich poskytování oprávněným uživatelům. Správcem informačního systému evidence obyvatel je Ministerstvo vnitra. celý dokument

Přehled správních poplatků

Přehled správních poplatků vybíraných obcí v roce 2005 najdete samostatně.

Vlajka a znak městyse

Dne 6. října 2004 byl předsedou poslanecké sněmovny Parlamentu ČR naší obci udělen znak a vlajka. Znak již naše obec používala dříve, jak se však zjistilo při žádosti o udělení vlajky, nikdy nebyl naší obci oficiálně udělen.

vlajka znak

Obecní knihovna

Od 1. října 2002 se Místní lidová knihovna Nový Rychnov přejmenovala Obecní Knihovnu v Novém Rychnově, stalo se tak po přehodnocení náplně její činnosti, která vyplývala ze Statutu lidové knihovny z roku 1979, a zde uvedené předpisy a pokyny již neodpovídali současným požadavkům. Obecní knihovna v Novém Rychnově byla též zaregistrována u Ministerstva kultury ČR, což, jak doufáme, by mohlo přinést určité zlepšení knihovního fondu. Zřizovací listina a výpůjční řád Obecní knihovny jsou v plném znění uvedeny níže.

zřizovací listina knihovny a výpůjční řád knihovny

Nový hřbitovní řád

Upozorňujeme majitele hrobových míst na pohřebišti v Novém Rychnově, že do konce roku 2003 je každý povinen uzavřít na pronájem hrobového místa písemnou nájemní smlouvu s obcí Nový Rychnov. Majitele hrobových míst ze vzdálenějších měst a obcí prosíme, aby se nám telefonicky ozvali a smlouvu jim zašleme poštou. Koncem roku budou všechna hrobová místa a jejich pronájem zrevidovány a neuzavřené smlouvy (protože již většina nájemců má nájemné zaplaceno na několik let dopředu, avšak i v tomto případě je nutná nájemní smlouva) budou zaslány na adresu udanou v naší evidenci. V této souvislosti též upozorňujeme na nově zavedený poplatek za údržbu hřbitova, který se vybírá ve výši 90,- Kč za 1 hrobové místo za 1 rok.

viz. Řád veřejného pohřebiště v Novém Rychnově

PŘIPOJENÍ OBECNÍHO ÚŘADU NA SYSTÉM CZECHPOINT

Obecní úřad v Novém Rychnově je od 1. ledna 2008 kontaktním místem systému CZECHPOINT. Úřad je tímto oprávněn vydávat ověřené výstupy z informačních systému státní správy. Konkrétně je možné na úřadě získat:

Pověřeným pracovníkem úřadu je Jan Malát ml., výpisy se vydávají v úředních hodinách, mimo úřední hodiny je možné se domluvit na telefonním čísle 723307666 nebo e-mailovou cestou.

czechpoint

Povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší

Obecní úřad Nový Rychnov upozorňuje na některé povinnosti provozovatelů malých zdrojů znečišťování ovzduší vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. v platném znění.

 1. Všichni provozovatelé malých zpoplatňovaných zdrojů znečišťování ovzduší na území obce Nový Rychnov a jejích místních částí jsou povinni zaslat na Obecní úřad Nový Rychnov podklady pro stanovení výše poplatku (termín je vždy 15. února běžného roku).

  Z malých zdrojů se oznámení týká:

  • spalovacích zdrojů s výkonem nad 50 kW až do 200 kW
  • provozů se spotřebou těkavých látek (např. rozpouštědel nátěrových hmot, laků a jiných barev, obsahujících těkavou složku)
  • zdrojů emisí tuhých znečišťujících látek
 2. Výpočet poplatků za znečišťování ovzduší se provádí dle přílohy č. 1 k zákonu č. 86/2002 Sb., výši poplatku určí rozhodnutím obec.

 3. Provozovatelé malých stacionárních zdrojů, které vypouštějí těkavé organické látky, povinni vést evidenci těkavých látek a poskytovat přehled o jejich spotřebě obci. Tito provozovatelé vyplňují „Oznamovací list uživatele organických látek o produktů s jejich obsahem dle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 335/2002 Sb.“ a „Roční hmotnostní bilanci rozpouštědel dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 355/2002 Sb.“

 4. Provozovatelé malých spalovacích zdrojů, které nepodléhají oznamovací povinnosti, jsou povinni zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby provést měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest u spalovacích zdrojů provozovaných při podnikatelské činnosti provozovatele, a to nejméně jedenkrát za 2 roky. Tuto povinnost plní provozovatelé u zdrojů spalujících tuhá paliva od jmenovitého tepelného výkonu 15 kW a u zdrojů spalujících plynná nebo kapalná paliva od jmenovitého tepelného výkonu 11 kW.

  Za oprávněnou osobu se považuje držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví, který má oprávnění od Ministerstva životního prostředí k provozování měření. Výsledek měření je provozovatel povinen zaslat obci.

Created by T.K. & M.F. © 2014 - 2016 | Přihlásit