Územní plán městyse

Aktuálně platná verze územního plánu městyse Nový Rychnov ke stažení.

 1. Opatření obecné povahy ÚP Nový Rychnov
 2. Seznam výkresů grafické části dokumentace
 3. Textová část územního plánu

Návrh územního plánu

 1. Výkres základního členění území
 2. Hlavní výkres - funkční využití ploch, urbanistická koncepce
 3. Výkres veřejných zájmů (vps, opatření a asanací)
 4. Koncepce veřejné infrastruktury - hmotové systémy
 5. Koncepce veřejné infrastruktury - energetické systémy

Přílohy odůvodnění územního plánu

 1. Koordinační výkres
 2. Širší vztahy
 3. Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa

Strategický plán rozvoje městyse

 1. Strategický plán rozvoje městyse 2018 - 2023

Created by T.K. & M.F. © 2014 - 2016 | Přihlásit