Ze života v městysi

Evropský fond pro regionální rozvoj

V městysi Nový Rychnov byl realizován projekt pod názvem Velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody pro JSDHO Městysu Nový Rychnov (číslo projektu CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001047), který získal finanční podporu z evropských strukturálních fondů, konkrétně Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Cílem projektu bylo pořízení velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro Jednotku Sboru dobrovolných hasičů Nový Rychnov. Nově pořízená cisterna přispívá ke snížení negativních jevů mimořádných událostí, ke zvýšení kvality a snížení času záchranných a likvidačních prací. Cisterna byla předána v prosinci roku 2017 a současně byla zaškolena její obsluha. Jde o zásahový požární automobil těžké hmotnostní třídy S, schopný provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace. Cisterna je určena k přepravě požárního družstva 1+5 a hasebních prostředků k provedení požárního zásahu vodou nebo pěnou při použití nízkého nebo vysokého tlaku vody. Je vybavena požárním čerpadlem o jmenovitém průtoku 3 000 l.min-1, nádrží na vodu a pěnidlo, asanační lištou, vysokotlakým průtokovým hadicovým navijákem a dalším potřebným vybavením. Cisterna je určena i pro účinné zásahy technického charakteru při záchraně lidských životů, ochraně majetku, omezení škod na životním prostředí, při mimořádných událostech a živelných pohromách. Nové zařízení přispěje k odstranění stávající neutěšené situace v Kraji Vysočina, ORP Pelhřimov a Městysu Nový Rychnov, ve kterém je požární technika v nevyhovujícím stavu. Městys využil možnosti a získal z evropských strukturálních fondů významnou částku na zlepšení stavu požární techniky.

Odhalení pamětní desky

Odhalení pamětní desky

Počátkem května byla v naší obci odhalena pamětní deska ke 130. výročí narození zdejšího významného rodáka JUDr. Viléma Pospíšila, který byl prvním guvernérem Národní banky československé v letech 1926 - 1934. Slavnostního odhalení se zúčastnil i ředitel kanceláře České národní banky Ota Kaftan.

Setkání rodáků

V sobotu 20. 6. 2009 se uskutečnilo 2. setkání rodáků z Nového Rychnova a okolních obcí. Akci organizačně zajišťoval SPOZ ve spolupráci s Úřadem městyse Nový Rychnov, mateřskou a základní školou, římskokatolickou farností, místní kronikářkou paní J. Valentovou a personálem restaurace U Radnice.

V 10 hodin dopoledne proběhla v místním kostele mše sloužená P. Mgr. A. J. Grambalem. Setkání se zúčastnilo 101 rodáků, které uvítala předsedkyně SPOZ R. Matějů. Slavnostní proslov a přípitek pronesl starosta městyse pan Pavel Martínek. „Vítám vás na místě, které je spojeno se vzpomínkami na vaše dětství, mládí, školu, přátele a známé…“ Starosta připomněl, že v loňském roce byl Novému Rychnovu navrácen historický status městyse.

Starosta městyse poblahopřál a předal květiny nejstarší přítomné rodačce paní L. Bendové a nejstaršímu rodákovi panu J. Pechovi. Děti z mateřské a základní školy potěšily přítomné kulturním vystoupením plným písniček a tanečků. Protože se někteří pozvaní rodáci nemohli setkání zúčastnit, přečetly členky SPOZ jejich dopisy plné hřejivých slov.

Odpoledne si mohli účastníci setkání prohlédnou výstavu fotografií nazvanou Domy Novorychnovska a jejich obyvatelé v letech 1884 – 2001. Výstavu připravila v prostorách obřadní síně na místní radnici kronikářka paní J. Valentová. Součástí výstavy byla i fotodokumentace z minulého setkání rodáků před pěti lety. K poslechu, tanci a pro dobou náladu zahrála kapela Panelačka z Kamenice nad Lipou.

Věříme, že se rodákům se doma líbilo, prožili příjemné odpoledne, setkali se se svými přáteli, popovídali si a zavzpomínali, prošli se po známých místech…Pochvalná slova z jejich úst jsou tou nejlepší odměnou pro všechny, kteří akci zajišťovali.

Členové SPOZ

Created by T.K. & M.F. © 2014 - 2016 | Přihlásit